Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člankom 24. stavak (4) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 21. sjednici, održanoj 10.09.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE
PRIJEDLOGA JEDNOG KANDIDATA ZA ČLANA
REGULATORNE KOMISIJE ZA ENERGIJU U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE IZ REDA
SRPSKOG NARODA

 

I

 

Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatome komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, u sastavu:
1.     Edita Kalajdžić, predsjednik
2.     Suvad Osmanagić, član
3.     Marija Jujnović, član
4.     Tarik Begić, član
5.     dr. sc. Stipo Buljan, član

 

II

 

Zadatak Povjerenstva iz točke I ovog rješenja je da odmah po zatvaranju javnog natječaja razmotri sve prijave podnesene na javni natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

III

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata iz reda srpskog naroda za jednog člana Regulatome komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/12).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1238/2015
10. rujna 2015. Godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.