Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada  Federacije Bosne i   Hercegovine, na 21. sjednici, održanoj 10.09.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE
PRIJEDLOGA JEDNOG KANDIDATA ZA ČLANA
DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA
ELEKTRIČNU ENERGIJU IZ FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federaciji Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1.     Edita Kalajdžić, predsjednik
2.     Suvad Osmanagić, član
3.     Marija Jujnović, član
4.     Tarik Begić, član
5.     dr. sc. Stipo Buljan, član

 

II

 

Zadatak Povjerenstva iz točke I ovog rješenja je da odmah po zatvaranju javnog natječaja razmotri sve prijave podnesene na javni natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-fistu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

III

 

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju ("Službene novine Federacije BiH", broj 98/14).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1232/2015
10. rujna 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.