Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 22. sjednici, održanoj 17.09.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O FORMIRANJU
KOORDINACIONOG TIMA VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA PITANJA EUROPSKIH
INTEGRACIJA

 

I

 

U Rješenju o formiranju Koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, pitanja europskih integracija ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/02) u točki I stavak 1. pod rednim brojem 3. riječi: "3. Entoni Šeperić, predstavnik Federalnog ministarstva pravde", zamjenjuju se riječima: "3. Alma Kobašlija, predstavnik Federalnog ministarstva pravde".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1221/2015
17. rujna 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.