Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 65. hitnoj sjednici, održanoj 16.01.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OVLAŠTENJU ZA POTPISIVANJE AKATA IZ NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

 

1.     Ovlašćuje se Snježana Bodnaruk, sekretar Federalnog ministarstva zdravstva, za potpisivanje rješenja donesenih u upravnom postupku iz nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva, naloga za plaćanje finansijskih obaveza Federalnog ministarstva zdravstva i drugih akata.
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 48/2015
16. januara/siječnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.