Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 22. sjednici održanoj 17.09.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OVLAŠTENJU ZA POTPISIVANJE AKATA IZ
NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA
OKOLIŠA I TURIZMA I ČUVANJU l UPOTREBI
PEČATA FEDERALNOG MINISTARSTVA OKOLIŠA I
TURIZMA

 

1.    Ovlašćuje se Mehmed Cero, pomoćnik ministra u Federalnom ministarstva okoliša i turizma, počev od 17.09.2015. godine, do imenovanja federalnog ministra okoliša i turizma, za:
- potpisivanje rješenja donesenih u upravnom postupku iz nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma,
- potpisivanje ulaznih i izlaznih faktura, sa odgovarajućim obrascima za unos i   plaćanje u trezorskoj aplikaciji, potpisivanje putnih naloga, potpisivanje platnih listi,
- potpisivanje rješenja, potvrda i uvjerenja koja se odnose na radno-pravni status državnih službenika i namještenika u Federalnom ministarstva okoliša i turizma,
- potpisivanje rješenja o imenovanju komisija i radnih grupa koje se uspostavljaju u cilju realizacije aktivnosti iz nadležnosti Federalnog   ministarstva okoliša i turizma,
- potpisivanje pismena koja se odnose na korespondenciju (dostava službenih podataka, poziva na sastanke i sl.) u cilju redovnog funkcioniranja Federalnog ministarstva okoliša i turizma,
- potpisivanje akata vezanih za realizaciju transfera prema usvojenom Budžetu Federacije BiH za oblast okoliša i turizma,
- potpisivanje uvjerenja i certifikata o položenim stručnim ispitima iz oblasti okoliša i turizma,
- potpisivanje akata u vezi provođenja postupaka javnih nabavki,
- potpisivanje akata u vezi implementacije projekata finansiranih iz međunarodnih izvora (krediti i grantovi) iz nadležnosti Sektora za implementaciju projekata Federalnog ministarstva okoliša i turizma,
- potpisivanje odgovora po zahtjevu sudova i drugih akata upućenih prema sudovima,
- potpisivanje punomoći za zastupanje pred općinskim i kantonalnim sudovima,
- čuvanje i rukovanje pečatima Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
2.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1207/2015
17. septembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.