Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 22. sjednici, održanoj 17.09.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OVLASTI ZA DONOŠENJE PODZAKONSKIH AKATA
IZ NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA
OKOLIŠA I TURIZMA

 

1.     Ovlašćuje se Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine da, na prijedlog Mehmeda Cere, pomoćnika u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, donosi podzakonske akte iz nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma, počev od 17.09.2015. godine, do imenovanja federalnog ministra okoliša i turizma.
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1206/2015
17. rujna 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.