Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 21. sjednici, održanoj 10.09.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O OVLASTI ZA POTPISIVANJE
AKATA IZ NADLEŽNOSTI FEDERALNOG
MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I
INDUSTRIJE I ČUVANJU I UPORABI PEČATA
FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE,
RUDARSTVA I INDUSTRIJE

 

1.U Rješenju o ovlasti za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i čuvanju i uporabi pečata Federalnog rriinistarstva energije, rudarstva i industrije ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/15), u točki 1. iza alineje broj 19, dodaju se nove alineje br. 20, 21, 22, 23, 24, 25. i 26. koje glase:
- potpisivanje rješenja o dodjeli kreditnih sredstava putem Union banke d.d. Sarajevo, na temelju prethod­ne suglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
- potpisivanje instrukcija Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine u  svezi prijenosa novčanih sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije sa računa namjenskog depozita otvorenog kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, na transakcijski račun Union banke d.d. Sarajevo, koja navedena sredstva usmjerava na račun Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, kao i ostala korespondencija između Komitenta (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije) i Komisionara (Razvojna banka, Federacije Bosne i Hercegovine i Union banka d.d. Sarajevo),
- potpisivanje rješenja o imenovanju povjerenstava za kontrolu namjenskog utroška sredstava,
- odobrenja pravnim osobama za obavljanje poslova periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektro­energetskim postrojenjima, električnim   uređajima, električnim instalacijama i izdavanju isprava,
- davanje naloga Riznici Federacije Bosne i Hercego­vine za plaćanja,
- davanje ovlasti rukovodećem državnom službeniku Ministarstva za   potpisivanje naloga za službena putovanja tajnika Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,
- potpisivanje i drugih pojedinačnih akata u cilju operativnog funkcioniranja Ministarstva."
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije 8iH".

 

V broj 1196/2015
10. rujna 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.