Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 21. sjednici, održanoj 10.09.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O OVLAŠTENJU ZA
POTPISIVANJE AKATA IZ NADLEŽNOSTI
FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE,
RUDARSTVA I INDUSTRIJE I ČUVANJU I UPOTREBI
PEČATA FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE,
RUDARSTVA I INDUSTRIJE

 

1.     U Rješenju o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/15), u tački 1. iza alineje broj 19, dodaju se nove alineje br. 20, 21, 22, 23, 24, 25. i 26. koje glase:
- "potpisivanje rješenja o dodjeli kreditnih sredstava putem Union banke d.d.   Sarajevo, na osnovu prethodne saglasnosti Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine,
- potpisivanje instrukcija Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine u   vezi prenosa novčanih sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i
industrije sa računa namjenskog depozita otvorenog kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, na transakcijski račun Union banke d.d. Sarajevo, koja navedena sredstva usmjerava na račun Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, kao i ostala korespondencija između Komitenta (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije) i Komisionara (Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine i Union banka d.d. Sarajevo),
- potpisivanje rješenja o imenovanju komisija za kontrolu namjenskog utroška sredstava,
- odobrenja pravnim licima za obavljanje poslova periodičnih pregleda, mjerenja ispitivanja na elektro­energetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavanju isprava,
- davanje naloga Trezoru Federacije Bosne i Hercego­vine za plaćanja,
- davanje ovlaštenja rukovodećem državnom službeniku Ministarstva za potpisivanje naloga za službena putovanja sekretara Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,
- potpisivanje i drugih pojedinačnih akata u cilju operativnog funkcionisanja Ministarstva."
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1196/2015
10. septembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.