Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 20. sjednici, održanoj  03.09.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU RADNE SKUPINE
ZA IZRADU RADNE VERZIJE ZAKONA O
DRŽAVNOJ SLUŽBI FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE I ZAKONA O NAMJEŠTENICIMA U
ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FEDERACIJI
BOSNE l HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Radne skupine za izradu radne verzije Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, V broj 1068/2015 od 27.08.2015. godine, u točki I dodaje se nova alineja 6, koja glasi:
"6. Salih Kruščica, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, član."

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1133/2015
03. rujna 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.