Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 3. stav (3) Odluke o osnivanju Savjeta za praćenje cijena ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 20. sjednici, održanoj 03.09.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA
SAVJETA ZA PRAĆENJE CIJENA

 

I

 

U Rješenju o imenovanju članova Savjeta za praćenje cijena ("Službene novine Federacije BiH", broj 68/14), u tački I alineja 4. riječi "Adel Hodžić" zamjenjuju se riječima "Jasminka Mujkić".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1126/2015
03. septembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.