Na osnovu članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa izvrgavanjem zaključka Vlade Federacije BiH V broj 667/2015 od 02.06.2015. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 19. sjednici, održanoj 27.08.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA
IZRADU NACRTA ZAKONA O KONCESIJAMA

 

I

 

Za članove Interresorne radne, grupe za izradu Nacrta zakona o koncesijama imenuju se:
1.      Ivan Topić, predstavnik Federalnog ministarstva prostornog uređenja, predsjednik
2.      Mirsad Hasanić, član Komisije za koncesije Federacije BiH, član
3.      Pandžić Asim, predstavnik Federalnog ministarstva financija, član
4.      Habota Begajeta, predstavnik Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, član
5.      Memić Irma, predstavnik Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, član
6.      Mandra Nermin, predstavnik Saveza općina i gradova Federacije BiH, član
7.      Edvin Sarić, predstavnik Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član
8.      Senada Dizdar, predstavnik Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK-a, član.

 

II

 

Zadatak Interresorne radne grupe iz točke I ovog rješenja je izrada radnog teksta Nacrta zakona o koncesijama te dostava istog Federalnom ministarstvu prostornog uređenja na daljnje postupanje.

 

III

 

Zadatak iz točke II ovog rješenja Interresorna radna grupa je dužna izvršiti u roku od šest mjeseci, počev od dana stupanja na snagu ovog rješenja.

 

IV

 

Pravo na naknadu članovima Interresorne radne grupe utvrdit će se posebnim rješenjem sukladno sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1093/2015
27. kolovoza 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.