Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 19. sjednici, održanoj 27.08.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU RADNE
VERZIJE ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I ZAKONA O
NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Radna grupa za izradu radne verzije Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, u sastavu:
l.      Amra Đendušić, savjetnik premijera Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik
2.     Ismet Trumić, stručnjak koji nije u radnom odnosu u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine, član
3.     Ahmed Agić, stručnjak koji nije u radnom odnosu u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine, član
4.     Mustafa Bisić, stručnjak koji nije u radnom odnosu u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine, član
5.     Jadranka Matić, stručnjak koji nije u radnom odnosu u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine, član.

 

II

 

Zadatak Radne grupe je da, u roku od 30 dana, pripremi radne verzije Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje će se dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi zauzimanja stava o principima na kojim se zasnivaju zakoni i upućivanja u redovnu proceduru, putem Federalnog ministarstva pravde.

 

III

 

Članovi Radne grupe imaju pravo na naknadu za rad u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1068/2015
27. augusta 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.