Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",br. 12/03,34/03 i 65/13), na prijedlog federalne ministrice finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 18. sjednici, održanoj 20.08.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG
ODBORA FINANSIJSKO - INFORMATIČKE
AGENCIJE

 

I

 

Imenuje se privremeni Upravni odbor Finansijsko -informatičke agencije u sljedećem sastavu:
1.      Dragan Prusina, predsjednik;
2.      Ezher Kubat, član;
3.      Admir Kulić, član;
4.      Igor Planinić, član;
5.      Ferid Šabotić, član.

 

II

 

Privremeni Upravni odbor iz tačke I ovog rješenja imenuje se na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH",br. 12/13,34/03)65/13).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1045/2015
20. augusta 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.