Na temelju članka 19, stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 18. sjednici, održanoj 20.08.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA FINANCIJSKO - INFORMATIČKE AGENCIJE

 

I

 

Razrješava se dužnosti Upravni odbor Financijsko -informatičke agencije, imenovan Rješenjem o imenovanju Upravnog odbora Financijsko - informatičke agencije ("Službene novine Federacije BiH", broj 21 /l 4) i to:
1.      Ahmed Džajić, predsjednik;
2.      Petar Ivošević, član;
3.      Ezher Kubat, član;
4.      Enver Polutan, član;
5.      Mirko Galić, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1044/2035
20. kolovoza 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.