Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BtH", br. 1/94, S/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 18. sjednici, održanoj 20.08.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA FINANSIJSKO - INFORMATIČKE AGENCIJE

 

I

 

Razrješava se dužnosti Upravni odbor Finansijsko -informatičke agencije, imenovan Rješenjem o imenovanju Upravnog odbora Finansijsko - informatičke agencije ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/14) i to:
1.     Ahmed Džajić, predsjednik;
2.     Petar Ivošević, član;
3.     Ezher Kubat, član;
4.     Enver Polutan, član;
5.     Mirko Galić, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1044/2015
20. augusta 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.