Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06) i člana 13. stav (1) Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 18. sjednici, održanoj 20.08.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENAMA l DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU
KOMISIJE ZA PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

1.     U Rješenju o imenovanju Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosrie i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/15), u tački I iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "Za sekretara Komisije imenuje se Zejna Sijerčić."
2.     Tačka 2., briše se.
Dosadašnje tač. 3., 4., 6., 7., 8., 9. i 10. postaju tač. 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8.
3.     U dosadašnjoj tački 8. koja postaje tačka 6. iza riječi "članovima" dodaju se riječi: "i sekretaru".
4.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1037/2015
20. augusta 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.