Na osnovu Člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 18. sjednici, održanoj 20.08.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O FORMIRANJU
KOORDINACIONOG TIMA VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA PITANJA EVROPSKIH
INTEGRACIJA

 

I

 

U Rješenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o formiranju koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja evropskih integracija V broj 212/2012 od 24.02.2012. godine u tački I stav (1) pod rednim brojem 5. riječi: "Silvana Marić, predstavnik Federalnog ministarstva prometa i komunikacija" zamjenjuju se riječima: "Zoran Božić, predstavnik Federalnog ministarstva prometa i komunikacija".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH". . .

 

V broj 1038/2015
20. augusta 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.