Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 125. st. (3) i (5) Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08 i 44/11), na prijedlog federalnog ministra unutarnjih poslova, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 18. sjednici, održanoj 20.08.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA
POLICIJSKOG ODBORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine V broj: 1132/2014 od 12.06.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/14), V broj: 1391/2014 od 10.07.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/14), V broj: 1586/2014 od 28.08.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 72/14) i V broj: 713/2015 od 18.06.2015. godine {"Službene novine Federacije BiH", broj 49/15), točka III, mijenja se i glasi

 

"III

 

Za sudjelovanje u radu Policijskog odbora, predsjedniku, članovima i administrativno-tehničkoj osobi Policijskog odbora pripada naknada sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela utemeljenih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15)".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se od 30. 07. 2015. godine.

 

V broj 1039/2015
20. kolovoza 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.