Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 13. st. (5) i (fi) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 19. sjednici, održanoj 27.08.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA
IZRADU NACRTA PROGRAMA ZA ZAŠTITU
UGROŽENIH KUPACA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ
KATEGORIJE POTROŠNJE DOMAĆINSTAVA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

1. U Rješenju o imenovanju Komisija za izradu nacrta Programa za zaštitu ugroženih kupaca električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 51/15 i 56/15) u tački I podtačka 2) se mijenja i glasi:
"2) Miroslav Jurešić, zamjenik predsjednika Komisije, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,".
2.   U tački 6. broj: "60" zamjenjuje se brojem: "120".  
3.   Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1073/2015
27. augusta 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.