Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. l /94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4.a. stav (5) Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00, 41/01 i 22/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 19. sjednici, održanoj 27.08.201 5. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI DIREKTORA
FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

I

 

Kenan Reso, razrješava se dužnosti direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje, na lični zahtjev, sa danom 31.08.2015. godine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1071/2015
27. augusta 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.