Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 18. sjednici, održanoj 20.08.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU STRUČNOG RADNOG TIJELA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA
PRIPREMANJE NACRTA DRUGOSTUPANJSKIH
ODLUKA IZ ČLANKA 6. ODLUKE O PROVEDBI
ANEKSA "G" SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE
NA TERITORIJU BOSNE I HERCEGOVINE ZA VLADU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Formira se Stručno radno tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sukladno točki 2. Zaključka V broj 673/2015 od 04.06.2015, godine, u sljedećem sastavu;
1.     Mersiha Udovčić, Federalno ministarstvo pravde,
2.     Hamid Suljović, Federalno ministarstvo prostornog uređenja i
3.     Goran Brkić, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

 

II

 

Zadatak Stručnog radnog tijela iz točke I ovog rješenja je da, pripremi nacrte drugostupanjskih odluka iz članka 6. iz Odluke o provedbi Aneksa "G" Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriju Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 2/04), za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Članovima Stručnog radnog tijela pripada naknada sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1021/2015
20. kolovoza 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.