Temeljem članka 8. stavak (1) Uredbe o Federalnom stožeru civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/03, 38/06, 74/07 i 63/11), na prijedlog ravnatelja Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 17. sjednici održanoj 27.07.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENAMA RJEŠENJA O POSTAVLJENJU ZAPOVJEDNIKA, NAČELNIKA I ČLANOVA FEDERALNOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

 

1.     U Rješenju o postavljenju zapovjednika, načelnika i članova Federalnog stožera civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/11, 80/13, 99/13, 44/14 i 46/14) u tački I. riječi: "JERKO IVANKOVIĆ LIJANOVIĆ, zamjenik premijera/predsjednika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva", zamjenjuju se riječima: "JELKA MILIĆEVIĆ, zamjenik premijera/ predsjednika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar financija".
U točki 3. podtačka b. riječi: "SILVANA MARIĆ, savjetnik Federalnog ministarstva prometa i komunikacija" zamjenjuju se riječima: "ESAD OSMANBEGOVIĆ, tajnik Federalnog ministarstva prometa i komunikacija". U točki 3. podtočka e. riječi: "ANTO PETRIĆ, iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva" zamjenjuju se riječima: "NIJAZ BRKOVIC, pomoćnik ministra za ruralni razvoj i poljoprivredno savjetodavne službe, iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva".
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 974/2015
27. srpnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Navalić, v. r.