Na osnovu člana 8. stav (1) .Uredbe o Federalnom štabu civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/03, 38/06, 74/07 i 63/11), na prijedlog direktora Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 17. sjednici održanoj 27.07,2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENAMA RJEŠENJA O POSTAVLJENJU KOMANDANTA NAČELNIKA I ČLANOVA FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

 

1.    U Rješenju o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/11, 80/13, 99/13, 44/14 i 46/14) u tački l, riječi: "JERKO IVANKOVIĆ LIJANOVIĆ, zamjenik premijera/predsjednika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva", zamjenjuju se riječima:
" JELKA MILIĆEVIĆ, zamjenik premijera/predsjednika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar finansija".
U tački 3. podtačka b. riječi: "SILVANA MARIĆ, savjetnik federalnog ministra prometa i komunikacija" zamjenjuju se riječima: "ESAD OSMANBEGOVIĆ, sekretar Federalnog ministarstva prometa i komunikacija". U tački 3. podtačka e. riječi: "ANTO PETRIĆ, iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva" zamjenjuju se riječima: "NIJAZ BRKOVIĆ, pomoćnik ministra za ruralni razvoj i poljoprivredno savjetodavne službe, iz     Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva".
2.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 974/2015
27. jula 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.