Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 15. sjednici, održanoj 16.07.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOORDINACIJSKOG ODBORA ZA
KOORDINACIJU I PRAĆENJE PROVEDBE GENDER
AKCIJSKOG PLANA 2015-2017 U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Koordinacijski odbor za koordinaciju i praćenje provedbe Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine (2015 -2017) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1.     ANA VUKOVIĆ, Gender centar Federacije BiH - voditeljica,
2.     EMIRA SLOMOVIĆ, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike - članica,
3.     ELVEDINA HODŽIĆ, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - članica,
4.     SANIN PAČARIZ, Federalno ministarstvo pravde - član,
5.     ALDEN KAJTAZ, Federalno ministarstvo obrazova­nja i nauke - član,
6.     ADISA MEHIĆ, Federalno ministarstvo zdravstva - članica,
7.     VELIDA DRAŠKO, Federalni zavod za zapošlja­vanje - članica,
8.     HIDAJETA ČOLOVIĆ, Federalni zavod za statistiku - članica,
9.     SENADA SABITOVIĆ, Federalno ministarstvo rase­ljenih osoba i izbjeglica - članica,
10.    ALMA IMAMOVIĆ, Federalno ministarstvo poljo­privrede, vodoprivrede i šumarstva - članica,
11.    SUHRA ŠEHAGIĆ, Federalno ministarstvo okoliša i turizma - članica,
12.   AZRA LOJO HAJRO, Federalno ministarstvo kullure i sporta - članica,
13.   DANA PERIC, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta - članica
14.    LEJLA HODOVIĆ, Gender centar Federacije BiH - koordinatorica.

 

II

 

Zadatak Koordinacionog odbora je:
- izrada i usvajanje godišnjih operativnih
- planova praćenje provedbe operativnih planova
- sačinjavanje redovnih izvješća.

 

III

 

Rok za izradu i usvajanje godišnjih operativnih planova je decembar, za svaku godinu u toku trajanja provedbe Gender akcijskog plana BiH.

 

IV

 

Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine koordinirat će aktivnosti na izradi i provedbi Gender akcijskog plana BiH u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 922/2015
16. srpnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.