Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Viada Federacije Bosne i Hercegovine, na 15. sjednici, održanoj 16.07.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOORDINACIONOG ODBORA ZA
KOORDINACIJU I PRAĆENJE PROVEDBE GENDER
AKCIONOG PLANA 2015-2017 U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Koordinacioni odbor za koordinaciju i praćenje provedbe Gender akcionog plana Bosne i1 Hercegovine (2015 -2017) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1.     ANA VUKOVIĆ, Gender centar Federacije BiH -voditeljica,
2.     EMIRA SLOMOVIĆ, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike - članica,
3.     ELVEDINA HODŽIĆ, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - članica,
4.     SANIN PAČARIZ, Federalno ministarstvo pravde - član,
5.    ALDEN KAJTAZ, Federalno ministarstvo obrazova­nja i nauke - član,
6.    ADISA MEHIĆ, Federalno ministarstvo zdravstva - članica,
7.    VELIDA  DRAŠKO, Federalni zavod za zapošlja­vanje - članica,
8.     HIDAJETA ČOLOVIĆ, Federalni zavod za statistiku - članica,
9.     SENADA SABITOVIĆ, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica - članica,
10.   ALMA IMAMOVIĆ, Federalno ministarstvo poljo­privrede, vodoprivrede i šumarstva - članica,
11.    ŠUHRA ŠEHAGIĆ, Federalno ministarstvo okoliša i turizma - članica,
12.    AZRA LOJO HAJRO, Federalno ministarstvo kulture i sporta - članica,
13.    DANA PERIĆ, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta - članica
14.    LEJLA HODOVIĆ, Gender centar Federacije BiH -koordinatorica.

 

II

 

Zadatak Koordinacionog odbora je:
- izrada i usvajanje godišnjih operativnih planova
- praćenje provedbe operativnih planova
- sačinjavanje redovnih izvještaja.

 

III

 

Rok za izradu i usvajanje godišnjih operativnih planova je decembar, za svaku godinu u toku trajanja provedbe Gender akcionog plana BiH.

 

IV

 

Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine koordinirat će aktivnosti na izradi i provedbi Gender akcionog plana BiH u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 922/2015
16. jula 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.