Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-6925-1/14 od 09.12.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Općinske službe za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 147, sjednici, održanoj 08.01.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Općinske službe za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 04-31-2686/14 B.L. od 24.11.2014. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 914/6, nastala od k.č. br. 914/2, u površini od 2 m2,
- k.č. br. 914/7, nastala od k.č. br. 914/2, u površini od 36 m2,
obje upisane u zk. ul. br. 262 k.o. Bojnik, vlasništvo Knežević Ljubice kći Ilije sa 1/12 dijela i Hrkalović Ilije sina Sime sa 11/12 dijela. Predmetnom zemljištu po novom premjeru odgovara k.č. br. 914/6, nastala od k.č. br. 914/2, u površini od 2 m2 i k.č. br. 914/7, nastala od k.č. br. 914/2, u površini od 36 m2, upisane u KKU 262 k.o. Bojnik, sa upisanim posjednicima Cerovina Sretenke kći Ilije sa 1/5 dijela, Hrkalović Despe sina Ilije sa 1/5 dijela, Hrkalović r. Boljanović Mare sa 1/5 dijela, Jovanović r. Hrkalović Stojanke sa 1/5 dijela i Knežević Ljubice kći Ilije sa 1/5 dijela, a stvarno vlasništvo i faktički posjednici na predmetnim nekretninama su Cerovina Sretanka kći Ilije sa 1/5 dijela, Hrkalović Ranka kći Koje sa 1/5 dijela, Hrkalović r. Boljanović Mara sa 1/5 dijela, Jovanović r. Hrkalović Stojanka sa 1/5 dijela i Šikuljak Ljubica kći Ilije r. Hrkalović sa 1/5 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Općinska služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1457/2014
08. januara/siječnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.