Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 13. st. (5) i (6) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 14. sjednici, održanoj 09.07.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA
IZRADU NACRTA PROGRAMA ZA ZAŠTITU
UGROŽENIH KUPACA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ
KATEGORIJE POTROŠNJE DOMAĆINSTAVA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

1.    U Rješenju o imenovanju Komisije za izradu Nacrta programa za zaštitu ugroženih kupaca električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 51/l5)utački 6. broj: "90" zamjenjuje se brojem: "60".
2.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 881/2015
09. jula/srpnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novaiić, s. r.