Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 14. sjednici, održanoj 09.07.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA
IZRADU AKCIONOG PLANA ZA REALIZACIJU
PROJEKTA "RAZVOJ INDUSTRIJSKE POLITIKE U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE" 2016-2019.
GODINA

 

I

 

Imenuje se interresorna Radna grupa za izradu Akcionog plana za realizaciju projekta "Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" 2016-2019. godina (u daljem tekstu: Radna grupa) u sastavu:
1.     Marinko Bošnjak, predsjednik, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,
2.     Eldara Šoše, članica, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,
3.     Senad Zekić, član, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,
4.     Ajlana Krupić, članica, Federalno ministarstvo unutrašnjih/unutarnjih poslova,
5.     Nermin Šahinović, član, Federalno ministarstvo finansija/financija,
6.     Merima Maslo, članica, Federalno ministarstvo trgovine,
7.     Aida Mikulić, članica, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,
8.     Sead Džiho, član, Federalno ministarstvo razvoja. poduzetništva i obrta,
9.     Damir Ravlić, član, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,
10.   Mehmed Čero, član, Federalno ministarstvo okoliša i turizma,
11.   Mulija Tabak-Abedpour, članica, Federalno ministar­stvo prostornog uređenja,
12.   Renata Škrobo, članica, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija,
13.   Dubravka Ćorić, članica, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
14.   Ramo  Dautbašić, član, Federalna uprava civilne zaštite,
15.   Muzafer Kapetan, član, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine,
16.   Almin Mališević, član, Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine,
17.Sinan Husić, član, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine,
18.   Ljubiša Đapan, član, Federalni zavod, za programi­ranje razvoja.

 

II

 

Zadatak Radne grupe iz točke I ovog rješenja je da, shodno točki 3. Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 459/2015 od 14.04.2015. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/15), izradi Akcioni plan za realizaciju projekta "Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" 2016-2019. godina.

 

III

 

Radna grupa će u roku od 60 dana izraditi Akcioni plan za realizaciju projekta "Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" 2016-2019. godina sa definiranim prioritetima, mjerama i aktivnostima. Za svaku aktivnost će se definirati cilj, mjerljivi indikatori izvršenja, nosioci, rokovi, kao i institucije odgovorne za implementiranje i isti dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje.

 

IV

 

Poslove iz točke II ovog rješenja Radna grupa će obavljati u toku radnog vremena, bez novčane naknade.

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 864/2015
09. srpnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.