Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 159. stav (2) Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06) Što je u skladu sa članom 4. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 14. sjednici, održanoj 09.07.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PRIVREMENOG UPRAVNOG
ODBORA "AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE
JADRANSKOG MORA" MOSTAR

 

I

 

Imenuje se privremeni Upravni odbor "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar, na period do 60 dana, u slijedećem sastavu:
1.     Mirko Šarac, predsjednik,
2.     Viktor Lasić, član,
3.     Dragan Meter, član,
4.     Emir Nuspahić, član i
5.     Alma Imamović, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 862/2015
09. jula 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.