Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici, održanoj 25.06.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU KOORDINACIONOG TIMA ZA
KOORDINACIJU AKTIVNOSTI U SVEZI SA
PRIPREMOM PRIJEDLOGA STRATEGIJE ZA BORBU
PROTIV KORUPCIJE 2015-2019 l AKCIONOG PLANA
ZA PROVEDBU STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV
KORUPCIJE 2015-2019

 

I

 

Formira se Koordinacioni tim za koordinaciju aktivnosti u svezi sa pripremom prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcionog plana za provedbu strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019, u sljedećem sastavu:
1.     Edita Kalajdžić, Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
2.     Hajradin Mekić, Federalno ministarstvo unutarnjih poslova,
3.     Nermin Sijamhodžić, Federalna uprava policije,
4.     Đemo Car, Federalna uprava za inspekcijske poslove,
5.     Sabina Jelić, Federalno ministarstvo financija i
6.     Miljenko Jelić, Federalno ministarstvo pravde.

 

II

 

Zadatak Koordinacionog tima iz točke I ovog rješenja je da, koordinira aktivnosti u svezi sa pripremom prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcionog plana za provedbu strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 848/2015
25. lipnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.