Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici, održanoj 25.06,2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU KOORDINACIONOG TIMA ZA
KOORDINACIJU AKTIVNOSTI U VEZI SA
PRIPREMOM PRIJEDLOGA STRATEGIJE ZA BORBU
PROTIV KORUPCIJE 2015-2019 IAKCIONOG PLANA
ZA PROVOĐENJE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV
KORUPCIJE 2015-2019

 

I

 

Formira se Koordinacioni tim za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pripremom prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcionog plana za provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019, u sljedećem sastavu;
1.     Edita Kalajdžić, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
2.     Hajradin Mekić, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova,
3.     Nermin Sijamhodzić, Federalna uprava policije,
4.     Đemo Car, Federalna uprava za inspekcijske poslove,
5.     Sabina Jelić, Federalno ministarstvo finansija i
6.     Miljenko Jelić, Federalno ministarstvo pravde.

 

II

 

Zadatak Koordinacionog tima iz tačke I ovog rješenja je da, koordinira aktivnosti u vezi sa pripremom prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcionog plana za provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 848/2015
25. jula 2015. Godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.