Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačtcog rata ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 13. sjednici održanoj 02.07.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA VRŠENJE NEPOSREDNOG
UVIDA U RJEŠAVANJE PRAVA
PREMA ZAKONU O PRIJEVREMENOM
POVOLJNIJEM PENZIONISANJU BRANILACA
ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

 

I

 

Imenuje se Komisija za vršenje neposrednog uvida u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambenooslobodilačkog rata ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/13), u sastavu:
1.     Kenan Spahić, predstavnik Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, predsjednik;
2.     Ernis Imamović, predstavnik Federalnog ministar­stva rada i socijalne politike, član;
3.     Dobrica Jonjić, predstavnik Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, član;
4.     Jasmina Avdić, predstavnik Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja brani­telja i invalida domovinskog rata, član;
5.     Hajradin Mekić, predstavnik Federalnog ministar­stva unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, član;
6.     Slavica Žujo, predstavnik Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija, član;
7.     Amira Zelić, predstavnik Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, član i
8.     Bojan Krejović, predstavnik Generalnog sekretari­jata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, član.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavljat će Mirela Eljšan, predstavnik Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, tehničko lice.

 

II

 

Komisija iz tačke I ovog rješenja ima zadatak da vrši neposredan uvid u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambenooslobodilačkog rata, o čemu će, po potrebi, a najmanje jednom u pola godine, izvještavati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Zadužuje se Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da pruži tehničku pomoć za rad Komisije (vođenje protokola ulaznih i izlaznih akata Komisije i upotrebu pečata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kao i dostav­ljanje i otpremanje pošte i arhiviranje predmeta).

 

IV

 

Za rad u Komisiji iz tačke I ovog rješenja, predsjednik, članovi i tehničko lice imaju pravo na naknadu, čiju visinu će posebnim rješenjem utvrditi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, nakon što Komisija podnese Izvještaj o realizaciji zadataka iz tačke II ovog rješenja.

 

V

 

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju Komisije za vršenje neposrednog uvida u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambenooslobodi lačkog rata ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/13 i 2/14).

 

VI

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 844/2015
02. jula/srpnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalič, s. r.