Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa točkom VIII stavak (1) Odluke o osnivanju Fondacije za održivi razvoj -Pročišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 13. sjednici, održanoj 02.07.2015, godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA
FONDACIJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

 

I

 

Za predsjednika i članove Upravnog odbora Fondacije za održivi razvoj imenuju se:
1.     Jelka Milićević, dopremijerka Federacije Bosne i Hercegovine - federalna ministrica financija/finansija - predsjednica,
2.     Zora Dujmović, federalna ministrica kulture i športa - član,
3.     Milan Mandilović, federalni ministar rada i socijalne politike - član,
4.     Edin Ramić, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica - član,
5.     Šemsudin  Dedić,  federalni  ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - član,
6.     Josip Martić, federalni ministar prostornog uređenja - član,
7.     Amir Zukić, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta - član.

 

II

 

Predsjednica i članovi Upravnog odbora Fondacije za održivi razvoj imenuju se na razdoblje od četiri godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 809/2015
02. srpnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.