Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 12. sjednici, održanoj 25.06.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU RADNE SKUPINE ZA PRIPREMU
PRIJEDLOGA STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV
KORUPCIJE 2015-2019. I AKCIONOG PLANA ZA
PROVEDBU STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV
KORUPCIJE 2015-2019.

 

I

 

Formira se Radna skupina za pripremu prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. i Akcionog plana za provedbu strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. u sljedećem sastavu:
1.     Elvedina Hodžić, tajnik Federalnog ministarstva unutarnjih poslova,
2.     Ajša Softić, tajnik Federalnog ministarstva pravde,
3.     Zada Gabela, tajnik Federalnog ministarstva financija,
4.     Stipo Buljan, tajnik Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,
5.     Esad Osmanbegović, tajnik Federalnog ministarstva prometa i komunikacija,
6.     Fehim Bekan, tajnik Federalnog ministarstva rada i socijalne politike,
7.     Amira Mašović, tajnik Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica,
8.     Tatjana Pejaković, tajnik Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata,
9.     Snježana Bodnarak, tajnik Federalnog ministarstva zdravstva,
10.   Adnan Zeković, tajnik Federalnog ministarstva obrazovanja,
11.   Munevera Bečirović, tajnik Federalnog ministarstva kulture i športa,
12.   Dijana Bukovac, tajnik Federalnog ministarstva trgovine,
13.   Adnan Efendić, tajnik Federalnog ministarstva prostornog uređenja,
14.    Faketa Begović, tajnik Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
15.   Jozo Bejić, tajnik Federalnog ministarstva poduzetništva i obrta,
16.   Kasema Ćatović, tajnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

II

 

Zadatak Radne skupine iz točke I ovog rješenja je da, za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, pripremi prijedlog Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. i Akcionog plana za provedbu strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 781/2015
25. lipnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.