Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 12. Sjednici, održanoj 25.06.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PRIJEDLOGA STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 2015-2019. I AKCIONOG PLANA ZA PROVOĐENJE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 2015-2019.

 

I

 

Formira se Radna grupa za pripremu prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. i Akcionog plana at provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019, u sljedećem sastavu:
1.     Elvedina Hodžić, sekretar Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova,
2.     Ajša Softić, sekretar Federalnog ministarstva pravde,
3.     Zada Gabela, sekretar Federalnog ministarstva finansija,
4.     Stipo Butjan, sekretar Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,
5.     Esad Osmanbegović, sekretar Federalnog ministarstva prometa i komunikacija,
6.     Fehim Bekan, sekretar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike,
7.     Amira Mašović, sekretar Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica,
8.     Tatjana Pejaković, sekretar Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata,
9.     Snježana Bodnaruk, sekretar Federalnog ministarstva zdravstva,
10.   Adnan Zeković, sekretar Federalnog ministarstva obrazovanja,
11.   Munevera Befiirović, sekretar Federalnog ministarstva kulture i sporta,
12.   Dijana Bukovac, sekretar Federalnog ministarstva trgovine,
13.   Adnan Efendić, sekretar Federalnog ministarstva prostornog uređenja,   
14.   Faketa Begović, sekretar Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
15.   Jozo Bejić, sekretar Federalnog ministarstva poduzetništva i obrta,
16.   Kasema Ćatović, sekretar Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

II

 

Zadatak Radne grupe iz tačke I ovog rješenja je da, za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, pripremi prijedlog Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. i Akcionog plana za provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 781/2015
25. juna 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.