Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 13. čl. 5. i 6. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine {"Službene novine Federacije BiH", broj 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici, održanoj 25.06.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU NACRTA
PROGRAMA ZA ZAŠTITU UGROŽENIH KUPACA
ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ KATEGORIJE
POTROŠNJE DOMAĆINSTAVA U FEDERACIJI BOSNE
I HERCEGOVINE

 

1. Imenuje se Komisija za izradu nacrta Programa za zaštitu ugroženih kupaca električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstava u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) u sljedećem sastavu:
1)    Tarik Begić, predsjednik Komisije, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije;
2)     Fehim Bekan, zamjenik predsjednika Komisije, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike;
3)     Senada Sabitović - Karić, čČlan Komisije, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica;
4)    Nermin Šahinović, član Komisije, Federalno ministar­stvo finansija/Federalno ministarstvo financija;
5)     Aida Jelinić, član Komisije, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije;
6)     Đulizara Hadžimustaflć, član Komisije, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine;
7)     Maja Alilović, član Komisije, Federalni zavod za PIO/MIO;
8)     Meliha Džizić, član Komisije, JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo;
9)     Elma Alagić, član Komisije, JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo;
10)   Željko Topić, član Komisije, JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar.
2.     Za sekretara Komisije imenuje se Jasmina Suhonjić iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
3.     Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog rješenja je izrada nacrta Programa za zaštitu ugroženih kupaca električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstava u Federaciji Bosne i Hercegovine.
4.     U okviru izrade nacrta Programa iz tačke 3. ovog rješenja Komisija je dužna identifikovati harmonizovane, konzistentne i provodive aktivnosti, mjere i preporuke za zaštitu socijalno ugroženih kategorija kupaca električne energije, zaštitu ugroženih kupaca od isključenja električne energije, zaštitu kupaca u udaljenim područjima, socijalno zbrinjavanje potencijalnog viška zaposlenih u svjetlu reforme elektro energetskog sektora, poboljšanja uslova
rada i zaštite na radu u elektro energetskom sektoru, kao i preporuke za unapređenje socijalnog partnerstva.
5.     Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavljaju Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, svako u domenu svoje nadležnosti.
6.     Zadatak iz člana 3. ovog rješenja Komisija je dužna završiti u roku od 90 dana.
7.     Članovima i sekretaru Komisije iz tačke 1. ovog rješenja pripada naknada koja će se u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12) i Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14 i 97/14), utvrditi od strane organa na čiji prijedlog je lice imenovano za člana, odnosno sekretara Komisije.
8.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 780/2015
25. juna 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.