Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj l /94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3- 4165-73/13 od 11.12.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 147. sjednici, održanoj 08.01.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 12-31-3268/12-100 od 18.11.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. n.p. br. 59/4 zv. "Potkućnica", po kulturi njiva 3. klase u ukupnoj površini od 200 m2, upisana u p.l. br. 925 k.o. Crkvice, u posjedu Đudarić rod. Bilić (Mate) Ivka sa 1/1 dijela (nastala od k.č. br. 59/3), kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 268/14 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk. ul. br. 155 k.o. Crkvice na ime Kokić r. Bilić Mate Vera sa 1/5 dijela i dr. (nastala od k.č. br. 268/12), a sve stvarno vlasništvo Đudarić (Mato) Tvka iz Zenice sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekret­nine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1453/2014
08. januara/siječnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.