Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici, održanoj 25.06.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U ZAJEDNIČKI
UPRAVNI ODBOR UN-a I BiH ZA PROGRAM UN-a 2015-
2019. ZA BOSNU I HERCEGOVINU

 

I

 

JELKA MILIĆEVIĆ, zamjenica premijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalna ministrica finansija, imenuje se ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u Zajednički upravni odbor UN-a i Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu; Upravni odbor), za Zajednički program Ujedinjenih nacija za
Bosnu i Hercegovinu 2015-2019. godine - Okvir razvojne pomoći Ujedinjenih nacija.

 

II

 

Djelujući u Upravnom odboru, imenovana će osigurati adekvatnu koordinaciju sa resornim federalnim ministarstvima u pitanjima koja se odnose na dokumente koje Upravni odbor pregleda i odobrava, a naročito:
- pregled i odobravanje opisa poslova, te ukoliko je potrebna dopuna istih;
- davanje strateških smjernica i nadzor tokom implementacije Zajedničkog   programa UN-a za Bosnu i Hercegovinu za 2015-2019;
- odobravanje dvogodišnjih zajedničkih planova rada radnih grupa, uključujući prateći Godišnji zajednički budžetski okvir razvijen uz neposrednu podršku za
ostvarenje ishoda dogovorenih na strateškom nivou sa vlastima BiH kroz odobrenje UNDAF-a za period 2015-2019;
- osiguravanje strateškog pregleda zajedničkih radnih planova i Izvještaja o UN rezultatima u zemlji;
- davanje smjernica i uputstva za realizaciju i evaluaciju Zajedničkog programa UN-a za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2019. i za praćenje realizacije
preporuka evaluacijskog izvještaja;
- osiguravanje usklađenosti sa promjenom programskih prioriteta u Bosni i   Hercegovini i finansijskim potrebama.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 761/2015
25. juna 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.