Na temelju članka 17. stavak (2) Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 49/09 i 32/13), a u svezi sa člankom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12.   sjednici, održanoj 25.06.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA
UPRAVE ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BOSNE I
HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Za člana Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine imenuje se:
- Muhamed Kozadra.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 747/2015
25. lipnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.