Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 11. sjednici održanoj 18.06.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OVLAŠTENJU ZA POTPISIVANJE AKATA IZ
NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA
ENERGIJE, RUDARSTVA l INDUSTRIJE I ČUVANJU l
UPORABI PEČATA FEDERALNOG MINISTARSTVA
ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE

 

1.     Ovlašćuje se Stipo Buljan, tajnik Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, počev od 16.06.2015. godine, za:
- potpisivanje rješenja donesenih u upravnom postupku iz nadležnosti   Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva,
- potpisivanje ulaznih i izlaznih faktura,
- potpisivanje putnih naloga,
- potpisivanje platnih listi,
- potpisivanje rješenja, potvrda i uvjerenja koja se odnose na radno-pravni status državnih službenika i namještenika u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije,
- potpisivanje pismena koja se odnose na korespondenciju (dostava službenih podataka, poziva na sastanke i sl.) u cilju redovnog funkcioniranja
Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,
- suglasnosti na projektnu dokumentaciju iz oblasti energije,
- privremene dozvole za rad licence za trgovinu na veliko LPG,
- licence za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva,
- dozvole za obavljanje energetske djelatnosti distribucije, snabdijevanja, transporta i skladištenja plina,
- uvjerenja o ispunjavanju uvjeta minimalne tehničke opremljenosti poslovnih   prostorija za obavljanje trgovine naftnim derivatima,
- odobrenja za obavljanje djelatnosti rezanja drveta,
- uvjerenja o položenim stručnim ispitima iz oblasti rudarstva, geologije, oblasti zaštite od požara i za samostalno rukovanje eksplozivnim sredstvima u oblasti rudarstva,
- akte u svezi provedbe postupaka javnih nabavki,
- odgovore na podneske sudova,
- punomoći za zastupanje pred općinskim i kantonalnim sudovima,
- prethodne suglasnosti za izdavanje dozvola za proizvodnju i promet NVO,
- certifikat o završenom usavršavanju predsjednika i članova nadzornih  odbora  i uprava gospodarskih društava,
- čuvanje i rukovanje pečatima Federalnog ministarstva energije.
2.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 718/2015
18. lipnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.