Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne Hercegovine, na 11. sjednici održanoj 18.06.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OVLAŠTENJU ZA POTPISIVANJE AKATA IZ
NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA
ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE I ČUVANJU I
UPOTREBI PEČATA FEDERALNOG MINISTARSTVA
ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE

 

1. Ovlašćue se Stipo Buljan, sekretar Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, počev od 16.06.2015 godine, za:
- potpisivanje rješenja donesenih u upravnom postupki iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije industrije i rudarstva,
- potpisivanje ulaznih i izlaznih faktura,
- potpisivanje putnih naloga,
- potpisivanje platnih listi,
- potpisivanje rješenja, potvrda i uvjerenja koja se odnose na radno-pravni status državnih službenika namještenika u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije,
- potpisivanje pismena koja se odnose na korespondenciju (dostava službenih podataka, poziva na sastanke i sl.) u cilju redovnog funkcioniranja Federalnog
ministarstva energije, rudarstva i industrije,
- saglasnosti na projektnu dokumentaciju iz oblasi energije,
- privremene dozvole za rad licence za trgovinu na veliko LPG,
- licence za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftne privrede,
- dozvole za obavljanje energetske djelatnosti distribucije, snabdijevanja, transporta i skladištenja gasa,
- uvjerenja o ispunjavanju uslova minimalne tehničke opremljenosti poslovnih   prostorija za obavljanje trgovine naftnim derivatima,
- odobrenja za obavljanje djelatnosti rezanja drveta,
- uvjerenja o položenim stručnim ispitima iz oblasti rudarstva, geologije, oblasti zaštite od požara i za samostalno rukovanje eksplozivnim sredstvima u
oblasti rudarstva,
- akte u vezi provođenja postupaka javnih nabavki,
- odgovore na podneske sudova,
- punomoći za zastupanje pred općinskim i kantonalnim sudovima,
- prethodne saglasnosti za izdavanje dozvola za proizvodnju i promet NVO,
- certifikat o završenom usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora   i uprava privrednih društava,
- čuvanje i rukovanje pečatima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 718/2015
18. juna 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.