Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 13. sjednici, održanoj 18.06.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OVLAŠTENJU ZA DONOŠENJE PODZAKONSKIH
AKATA IZ NADLEŽNOSTI FEDERALNOG
MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I
INDUSTRIJE

 

1.     Ovlašćuje se Fadil Novalić, Premijer Federacije Bosne i Hercegovine da, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donosi podzakonske akte iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije do imenovanja federalnog ministra energije, rudarstva i industrije.
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 717/3015
18. lipnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.