Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 125. st. (3) i (5) Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08 i 44/11), na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova i ravnatelja Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 11. sjednici, održanoj 18.06.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA
POLICIJSKOG ODBORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U točki I Rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine, V broj 1132/2014 od 12.6.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/14), V broj 1391/2014 od 10.7.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/14) i V broj 1586/2014 od 28.8.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 72/14) alineje l. i 2., mijenjaju se i glase:
" 1.   DAMIR ČEŠKIC, policijski službenik, predsjednik,
2.     MILAN GALIĆ, policijski službenik, član, i".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se od 14.07.2015. godine.

 

V broj 713/2015
18. lipnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.