Temeljem članka 102. stavak (2) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) i članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 11. sjednici, održanoj 18.06.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU
UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE
I HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 74/11, 14/12, 79/12, 74/1.3, 57/14 i 75/14) točka I podtočka 2. mijenja se i glasi:
"2. BERISLAV ŽIVKOVIĆ, član, Posavski kanton"
Iza podtoćke 10. dodaje se nova podtočka 11. koja glasi:
"11. DRAGAN SOLOMUN, član, Srednjobosanski kanton."

 

II

 

Mandat imenovanima iz točke I ovog rješenja traje tri mjeseca od dana donošenja ovog rješenja, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 712/2015
18. lipnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.