Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". br. 12/03, 34/03 i 65/13), odredaba članka 23. stavak (2) Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), Odluke o osnivanju Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija -Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj 51/12), na prijedlog federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Vlada Federacije Bosne j Hercegovine, na 11. sjednici, održanoj 18.06.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PRIVREMENOG UPRAVNOG
ODBORA FONDACIJE ZA PRUŽANJE POMOĆI U
RJEŠAVANJU STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA
BRANITELJSKIH POPULACIJA

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor Fondacije za pružanje pomoći u rjevšavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija, u sastavu:
1.      Ale Hošić, član
2.      Šerif Patković, član ,
3.      Bahrija Kituša, član
4.      Eso Medošević, član
5.      Nikica Tomić, član
6.      Dragan Radić, član
7.      Jasna Zlomislić, član
8.      Lazar Martinović, član.

 

II

 

Upravni odbor iz tačke I ovog rješenja imenuje se na period od 90 dana. Upravni odbor bira predsjednika iz reda svojih članova.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 709/2015
18. lipnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.