Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene.novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), odredaba člana 23. stav (2) Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), Odluke o osnivanju Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj 51/12), na prijedlog federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 11. sjednici, održanoj 18.06.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PRIVREMENOG UPRAVNOG
ODBORA FONDACIJE ZA PRUŽANJE POMOĆI U
RJEŠAVANJU STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA
BORAČKIH POPULACIJA

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija, u sastavu:
1.     Ale Hošić, član
2.     Šerif Patković, član
3.     Bahrija Kituša, član
4.     Eso Medošević, član
5.     Nikica Tomić, član
6.     Dragan Radić, član
7.     Jasna Zlomislić, član
8.     Lazar Martinović, član.

 

II

 

Upravni odbor iz tačke I ovog rješenja imenuje se na period od 90 dana. Upravni odbor bira predsjednika iz reda svojih članova.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 709/2015
18. juna 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalič, s. r.