Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 14. stav (4) Statuta Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija broj 04-14-99/11 od 06.07.2011. godine, na prijedlog federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 11. sjednici, održanoj 18.06.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE
ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU STAMBENIH
PITANJA PRIPADNIKA BORAČKIH POPULACIJA

 

I

 

Razrješavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja boračkih populacija imenovanih Rješenjem o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/12) i to:
1.     Hozić Samir, predsjednik
2.     Hadžović Suada, član
3.     Medić Dragana, član
4.     Kovačević Ljiljana, član
5.     Begić Maša, član
6.     Baban Vlado, član
7.     Odžačkić Samir, član
8.     Lukačević Muhidin, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 708/2015
18. juna 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.