Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u skladu sa članom 123. stav (3) Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/98, 42/99, 12/09 i 42/11), na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 11. sjednici održanoj 18.06.2015. godine, donosi .

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU DIREKTORA KAZNENO-
POPRAVNOG ZAVODA POLUOTVORENOG TIPA U
SARAJEVU

 

I

 

Kenan Kapo, imenovan na dužnost direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu, Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V broj 623/2013 od 01. jula/srpnja 2013. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/13), razrješava se dužnosti, sa 01.06.2015. godine, zbog odlaska na novu dužnost.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 697/2015
18. juna 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.