Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. stav (2) Zskona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 7. sjednici, održanoj 27.05.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
FEDERALNOG FONDA ZA POMOĆ NASTRADALIM
PODRUČJIMA OD PRIRODNE NESREĆE NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Za članove Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Fond), imenuju se:
1.     Premijer Vlade Federacije BiH, Fadil Novalić -predsjednik Upravnog odbora Fonda po funkciji;
2.     Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, Edin Ramić - član Upravnog odbora Fonda po funkciji;
3.     Federalni ministar prometa i komunikacija, Denis Lasić - član Upravnog odbora Fonda po funkciji;
4.     Federalni ministar prostornog uređenja, Josip Martić - član Upravnog odbora Fonda po funkciji;
5.     Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Šemsudin Dedić - član Upravnog odbora Fonda po funkciji;
6.     Federalni ministar energije, rudarstva i industrije, Reuf Bajrović - član Upravnog odbora Fonda po funkciji;
7.     Mehmed Mustabašić, načelnik Općine Maglaj - član Upravnog odbora Fonda predložen od strane Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine;
8.     Sinan Husić, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine - član Upravnog odbora Fonda predložen od strane Saveza samostalnih sindikata Bosne iHercegovine;
9.     Safudin Čengić - član Upravnog odbora Fonda predložen iz reda donatora od strane Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine;
10.   Tomislav Benković - član Upravnog odbora Fonda predložen iz reda donatora, od strane Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine;
11.    Zehra Obralija - član Upravnog odbora Fonda predložena iz reda donatora, od strane Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Upravni odbor Fonda upravlja Fondom u skladu sa odredbama Zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/14), Statuta i drugih općih akata Fonda, te drugih zakona i propisa.

 

III

 

Stupanjem na snagu ovog rješenja stavljaju se van snage rješenja Vlade Federacije BiH V. broj 1444/2014 od 13.08.2014. godine i rješenje V broj 2033/2014 od 13.11.2014. godine.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 600/2015
27. maja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.