Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 7. sjednici, održanoj 27.05.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANA
UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA HITNOG OPORAVKA OD POPLAVA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PODRUČJE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH"„br. 72/14, ,84/14 i 90/14), u točki I podtočka 7. mijenja se i glasi:
"7. Nedžad Džafić, Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, načelnik Općine Kalesija, član."

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 599/2015
27. svibnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.